TOBI (Pit bul)

10/08/2003 - 10/08/2016


Leia mais

KIDI (Srd Mp)

09/10/2000 - 08/08/2016


Leia mais

DRICA SALTON PADILHA (Pincher)

10/08/2003 - 05/08/2016


Leia mais

PRETA (Srd)

03/08/2005 - 03/08/2016


Leia mais

NIKO (cocker Spaniel)

20/03/2007 - 30/07/2016


Leia mais