MILLY (Felino Srd)

01/12/1996 - 12/09/2016


Leia mais

PIGUI (Huski/Labrador)

13/10/2001 - 11/09/2016


Leia mais

BRANCA (Pit Bull)

07/09/2008 - 07/09/2016


Leia mais

KUKI (Poodle)

01/08/2001 - 01/09/2016


Leia mais

BRANDY (Basset Hound)

01/01/2010 - 29/08/2016


Leia mais

RAIKA (Rottweiler)

24/04/2007 - 27/08/2016


Leia mais