DEMI (Akita/Huski)

11/11/2005 - 09/11/2015


Leia mais

BRUCI (Boxer)

01/01/2001 - 30/10/2015


Leia mais

DRICA (Pinscher)

01/01/2003 - 23/10/2015


Leia mais

FRY (Cocker)

14/01/2000 - 23/10/2015


Leia mais

REX (Srd)

01/01/2000 - 19/10/2015


Leia mais